แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 
แผนสำนักงาน
นายไพโรจน์ จิอู๋
เกษตรอำเภอ
 
นางวนิดา พาเหมาะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวอัญชรี เดชมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางสาวปรีญาพัชญ์ ภัทร์ธนไพศาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
นางสาวสุภาพร ตุงคะศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายไพทูรย์ พิมทอง
คนงาน