แผนการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558
สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ

ตำบลหนองปล้อง
ตำบลวังทรายพูน
ตำบลหนองพระ
ตำบลหนองปลาไหล

แผนการตรวจเยี่ยม การปลูกวัดแปลง

ตำบลหนองปล้อง
ตำบลวังทรายพูน
ตำบลหนองพระ
ตำบลหนองปลาไหล