บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน
 
 
 
 

นางอารีรัตน์ ช่วงโพธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ

 
 
นางวนิดา พาเหมาะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวอัญชรี เดชมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายวีระยุทธ สิงห์โต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
นางสาวสุภาพร ตุงคะศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายไพทูรย์ พิมทอง
คนงาน