งานสถาบันเกษตรกร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปข้าวบ้านห้วยตัดไม้

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวเกรียบกุ้งเมืองชาละวัน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร

1. กลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์บ้านวังโม่ง ตำบลวังทรายพูน

2. กลุ่มผลิตมะม่วงส่งออก ตำบลหนองปลาไหล

3. กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านห้วยตัดไม้ ตำบลหนองปลาไหล

4. กลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านดงหมอนทอง ตำบลหนองพระ

กลุ่มยุวเกษตรกร

1. กลุ่มยุวเกษตกรในโรงเรียนบ้านยางสามต้น