กิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 1. นางสาวอัญชรี เดชมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2557
 2. ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของภาคเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC
 3. นางวนิดา พาเหมาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2557
 4. ท่านไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะติดตามนิเทศงานจังหวัดพิจิตร เข้าติดตามงานอำเภอวังทรายพูน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557
 5. ท่านสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์โครงการวังทรายพูนสมานฉันท์ร่วมใจกันสวมหมวกนิรภัย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
 6. โครงการ "การจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของอาหารในจังหวัดพิจิตร" ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557
 7. โครงการส่งเสริมการเผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 8, 9 และ 10 กรกฎาคม 2557
 8. ทีมคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ ศจช.ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557
 9. ประชุมประจำเดือน (DM) ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 10. ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ
 11. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(ไม้ผล)
 12. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดไตรยางวนารางค
 13. ร่วมเข้าชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองปล้อง
 14. อบรมโครงการมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวังทรายพูน ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2557
 15. อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตร ปี 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน ในวันที่ 18 มีนาคม 2557