ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน

หมู่ ๑๖ ตำบลหนองพระ

อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๖-๖๙๕๖๐๖

e-mail : wangsaiphun.doae@gmail.com

Facebook : สนง.เกษตรอำเภอวังทรายพูน พิจิตร