ข้อมูลการเกษตรระดับตำบล

ข้อมูลพื้นที่ถือครอง จำนวนครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร(ระดับตำบล)

ข้อมูลแหล่งน้ำ