ข่าวประชาสัมพันธ์

#พิจิตรดีนะ EP6. แตงโมคุณภาพดี #กรมส่งเสริมการเกษตร #พืชใช้น้ำน้อย

ในจังหวัดพิจิตรถือว่าเป็นแหล่งที่ปลูกแตงโมที่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อย สามารถปลูกหลังนาได้ ในจังหวัดพิจิตร มีพื้นทีปลูกแตงโมประมาณ 3,100 ไร่ ในอำภอวังทรายพูนมีพื้นที่ปลูกแตงโมประมาณ 1,500 จังหวัดพิจิตร ถือว่าเป็นแหล่งปลูกแตงโมที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกแบบปลอดภัยกันมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเนื่องจาก สินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้มีราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง

ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดพิจิตร ปี 2566

การฟื้นฟูผักและไม้ผลหลังน้ำลด

Devices
Devices
Devices
Devices
previous arrow
next arrow

……..

FarmBook